La reactivitat dels anells (Pt2S2) en composts [L2Pt(mu-S)2PtL2] front agents electròfils molt diversos. Síntesi recombinant, anàlisi del contingut metàl·lica i possible funció de MT

  • González Duarte, Pilar (Investigador/a principal)
  • Mas Balleste, Ruben (Becari/a)
  • Novio Vazquez, Fernando (Becari/a)
  • Serra Batiste, Montserrat (Becari/a)

Detalls del projecte

Description

L'objectiu fonamental d'aquest projecte és ampliar la perspectiva actual en les dues línies d'investigació del grup, sobre la base dels resultats obtinguts en el projecte actualment en curs (BQU2001-1976) i l'evolució d'ambdós camps segons la bibliografia. Així, es pretén progressar en el coneixement dels processos químics que es deriven de l'elevada nucleofilicidad dels àtoms de sofre del core central {Pt2S2} en complexos de fórmula [L2Pt(m?S)2PtL2]. En el cas de L2 = difosfina (dppe, dppp), s'estudiarà des d'un punt de vista experimental i teòric la capacitat de l'anell {Pt2S2} per trencar l'enllaç C-F, activar heterolíticamente H2, coordinar àcids de Lewis no metàl·lics tals com|com a haluros de bor, BX3, i actuar com|com a unitats bàsiques en estructures macromoleculars de fórmula [(Pt2S2)m{L2Pt(m?S)2PtL2}n]. També es caracteritzarà electroquímicamente el comportament redox de l'anell citat {Pt2S2}, i s'estudiarà la seva influència en la reactivitat del fragment {Pt(cod)} en complexos que continguin la unitat [{Pt2S2}Pt(cod)]. Es correlacionarà la química dels composts [L2Pt(m?S)2PtL2] amb processos d'hidrodesulfuración del petroli (HDS). En el cas de L2 = diarsina (dpae), es durà a terme un estudi comparatiu, amb les dades experimentals i teòriques del qual ja es disposa per a L2 = difosfina, sobre el comportament del core {Pt2S2} com a precursor d'agregats homo i heterometálicos d'elevada nuclearidad, sobre la capacitat del citat anell per activar l'enllaç C-Cl, i l'evolució espontània del mateix en presència d'àcids de Brönsted (HCl, HClO4). En el camp de la bioinorgánica es pretén contribuir a l'estudi de les funcions específiques de les metalotioneínas (MT), avui encara matèria de debat (...)
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització13/12/0412/12/07

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.