Ionització i activació per cations metàl·lics de sistemes d'interès bioquímic. Estudis teòrics i d'espectrometria de masses

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.

Chemistry