Fenomenologia de partícules en acceleradors

Detalls del projecte

Description

El projecte se centra esencialment en l'anàlisi, mitjançant els models teòrics actuals de física de partícules, dels resultats experimentals obtinguts en acceleradors en funcionament o en projecte. Particularment, ens interessen les dades procedents de LEP1 i LEP2 (CERN), de (futures) factories de mesons B i de màquines e+e- a energia més baixa (com la factoria Daphne de phi, en construcció a Frascati). Ens ocuparem també de futurs col·lisionadors hadrònics (LCH, SSC). Els models teòrics que cal considerar són principalment el model estàndard electrofeble i la cromodinàmica quàntica (QCD) o models inspirats en ella; particularment, la loteria efectiva de quarks pesants, la teoria quiral de pertorbacions i aspectes no pertorbatius de QCD. El grup ha treballat ja en la fenomenologia d'aquests models i, per tant, té l'experiència necessària. Així mateix, els nostres contactesamb els grups e
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització18/05/9331/12/95

Empremta digital

Explora els temes de recerca tractats per aquest projecte. Aquestes etiquetes es generen en funció dels premis/ajuts subjacents. Junts formen una empremta única.