Factors del creixement econòmic: capital humà, infraestructures i eficiència dels mercats

Detalls del projecte

Description

(...) En concret, l'objectiu de la investigació es dirigeix a l'estudi de la contribució al creixement, de la dotació d'infraestructures i del funcionament eficient dels mercats. (...) L'objectiu es concreta en unes línies de treball que s'exposen a continuació. L'estudi del paper de l'estoc de capital humà es fonamenta en el seu mesurament, emprant una metodologia que permeti relacionar la seva evolució amb la inversió en educació i l'experiència (...). El paper de les infraestructures s'analitza des de diferents perspectives. En primer lloc, es planteja una avaluació de la contribució de l'estoc de capital públic al creixement econòmic incloent en el model els processos de determinació salarial. Addicionalment, es durà a terme una quantificació de l'impacte de les infraestructures sobre la localització de l'activitat econòmica generada en el sector industrial i en els serveis. La tercera línia (...) té com a objectiu modelitzar l'impacte de la forma urbana sobre la demanda de transport, incloent-hi la relació entre accessibilitat i participació en el mercat laboral. (...) Finalment, l'anàlisi de l'eficiència en el funcionament dels mercats i el seu impacte sobre el creixement se centra en l'estudi de dos mercats que es consideren bàsics: el laboral i el de transport. L'eficiència del mercat laboral s'analitza quantificant la importància del trade-off de llarg termini entre inflació i desocupació així com l'impacte d'aspectes institucionals sobre els nivells de desocupació. En el cas del transport, es pren com a exemple el cas del ferrocarril per investigar l'impacte d'aspectes regulatoris. La investigació permetrà determinar l'eficiència amb què les institucions regulatories actuen al mercat del transport ferroviari de rodalies, així com modelitzar el funcionament del mercat de transport ferroviari de mercaderies en un context liberalitzat (...).
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/0630/09/09

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.