Explotació de dades i complementació del Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (DCECH) de J. Corominas i J.A. Pascual

Detalls del projecte

Description

El projecte "Explotació de dades i complementació de el \i Diccionari crític etimològic castellà i hispànic (DCECH)\i0 de J. Corominas i J.A. Pascual" constitueix la quarta fase del procés d'informatització del Diccionari iniciat amb el projecte de la DGICYT número de referència PB92-0599 i continuat amb els projectes d'aquest mateix organisme amb els números PB95-0656 i PB98-0884. La present fase és absolutament necessària per a completar les anteriors, especialment la immediatament anterior, puix que en ella es van iniciar les tasques de complementació de les dades del Diccionari amb dades procedents de fonts externes al mateix que posen al dia la informació continguda en el DCECH. Una vegada acabada la informatització del Diccionari, s'iniciarà una etapa d'explotació de les bases de dades en la que es desenvoluparan diversos treballs d'investigació d'anàlisi de distints aspectes lingüístics a partir de l'ús de les bases de dades obtingudes i també l'estudi per a l'explotació de les dades. Els objectius fonamentals d'aquesta fase, per tant, consistiran en: a) complementació i actualització de les dades del DCECH mitjançant la informatització de les dades contingudes en altres fonts lexicogràfiques. b) investigació dels aspectes més destacables a partir de l'explotació de les dades obtingudes en els projectes anteriors. Vam considerar especialment rellevants els etimològics, lingüístics i documentals. Donada l'envergadura del projecte, aquests aspectes seran desenvolupats en el marc de dos subprojectes: un serà portat a terme pel grup de la UAB l'objecte del qual serà l'etimologia; l'un altre correrà a càrrec de la Universitat de Girona i centrarà la seva investigació en qüestions relacionades amb el sistema lingüístic. Ambdós grups treballaran de forma conjunta i coordinada quant a la documentació del lèxic de l'espanyol.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/12/021/12/05

Socis col·laboradors

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.