Estudi de polimorfismes sanguinis a la Vall d'Aran (Pirineu Central). II. Proteïnes plasmàtiques; enzims eritrocitaris i grups sanguinis

Detalls del projecte

Description

Aquest projecte es basa en la caracterització genètica de la població autòctona i resident de la Vall d'Aran, a través de l'estudi de diversos polimorfismes bioquímics: a) tres sistemes de proteïnes plasmàtiques (Gc, Pi i Tf); b) sis sistemes d'enzims eritrocitaris (ADA, 6-PGD, EsD, ACP-1, GLO-I i PGM-1); c) vuit grups sanguinis (ABO, Lewis, Rh, MNSs, Kell, Duffy, P i Kidd). Una vegada analitzada la població aranesa, en els termes que descriu el projecte, les seves característiques ens permetran: a) la caracterització de la població resident; b) la separació de la població autòctona de la resident, amb la finalitat de comparar-la amb la població autòctona -això ens proporcionarà informació sobre l'aportació gènica que la població aranesa ha rebut de l'exterior-; c) la comparació de la població de la Vall d'Aran amb la població de la península Ibèrica, àrees mediterrànies i altres àrees e
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització26/09/9126/09/94

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.