Estudi de les lesions neuropatològiques associades a animals vells: eina per al diagnòstic precoç de malalties neurodegeneratives humanes associades a l'edat

Detalls del projecte

Description

El normal envelliment dóna lloc a un progressiu decreixement en alguns aspectes de la funció cognoscitiva de l'individu. Els canvis patològics que donen lloc a la demència com l'Alzheimer, tendeixen a estar associats a individus d'edat avançada. És per aquesta superposició que devem conèixer quins canvis es poden considerar normals, com procés natural de l'envelliment, quins anormals com a conseqüència d'un procés patològic. Per dur a terme aquest estudi realitzarem un estudi neuropatològic post-mortem tant de primats vells com de mostres de primats joves control procedents de la col.lecció del Banc de Teixits Animals de Catalunya (BTAC) i de noves mostres que el banc rebi del Parc Zoològic de Barcelona. Aquest estudi inclourà examen macroscòpic i microscòpic dels encèfals. Es buscaran, identificaran i classificaran lesions a nivell del parènquima nerviós i d'altres estructures associades com són els vasos sanguinis i meningues. Per això s'aplicaran tincions simples de rutina, especials per a teixit nerviós, de immunoquímica i de immunohistoquímica per a diferents marcadors neuronals, glials, vasos i de matriu extracel.lular. S'estudiaran amb especial atenció diferents àrees encefàliques i subpoblacions neuronals associades a la memòria i conducta com són l'hipocamp i l'escorça frontal. Les lesions observades al teixit nerviós d'aquests primats seran relacionades amb els signes clínics i patrons conductuals observats en l'individu al ZOO, i es compararan amb els descrits a l'ésser humà. Fruit d'aquesta comparació es valorarà la utilitat del patró comportament-lesions neurològiques observat en primats com a eina de diagnòstic precoç de malalties neurodegeneratives en éssers humans
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització28/05/0528/05/08

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.