Estat actual de la legislació marítima i necessitat de la seva reforma

Detalls del projecte

Description

La legislació marítima espanyola continguda fonamentalment en el llibre III del Codi de Comerç, en diverses Lleis especials així com en diferents Tractats internacionals subscrits per Espanya i incorporats al nostre ordenament, suscita problemes de diversos ordes (dificultats interpretatives, llacunes, falta d'adequació a la realitat del tràfic actual) que és necessari abordar de forma sistemàtica i integral, degut a la interrelació entre totes les institucions. La investigació que aquí proposem pretén posar de manifest de manera ordenada aquells aspectes més necessitats de la reforma legislativa, aportant al mateix temps una visió de les solucions que ofereix el dret comparat i la seva viabilitat en el nostre Dret. Tot i això i donat que aquest reforma legislativa ha de seguir com objectiu primordial modernitzar les nostres normes a la realitat del tràfic marítim, resulta indispensable atendre al "Dret viu" (document del tràfic, pòlisses, i contractes tipus) Per al que s'ordena gran part d'aquesta activitat econòmica)
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/04/9131/03/92

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.