El condicionament clàssic i els orígens de l'ansietat patològica: una aproximació a través de la metodologia del reflex de sobresalt

Detalls del projecte

Description

(...) L'objectiu general del present projecte és aprofundir sobre el paper del condicionament clàssic aversiu en els orígens de l'ansietat patològica (...). La hipòtesi de partida és que els subjectes ansiosos presentaran diferències respecte als no ansiosos en els processos de CC aversiu i que aquestes diferències poden ser observades en mostres subclíniques i avaluades mitjançant el RS. Es planteja la realització de tres estudis per respondre a quatre interrogants: 1- Són els subjectes ansiosos més condicionables que els no ansiosos? 2- Presenten els subjectes ansiosos un dèficit en la inhibició de respostes d'ansietat davant de senyals de seguretat 3- Es caracteritzen els subjectes ansiosos per una menor "consciència de contingència" que els no ansiosos? I finalment 4- Presenten els subjectes ansiosos un major condicionament al context que els no ansiosos? El primer estudi pretendria respondre a la primera qüestió utilitzant un paradigma de CC simple, on un estímul neutre s'associaria repetidament amb un EI per aconseguir el seu condicionament. El segon, que constaria de dues fases, tindria com a objectiu donar resposta a les qüestions 2 i 3; s'utilitzaria un paradigma de CC diferencial, en el qual dos estímuls neutres (EC+ i EC-) serien presentats al subjecte; un d'ells (EC+) sempre aniria seguit de l'estímul incondicionat mentre que l'altre mai no aniria seguit de l'esmentat estímul; en aquest cas, es buscaria condicionar aversivamente el EC+ i que l'EC- es convertís en un senyal de seguretat. El tercer estudi es realitzaria per donar resposta al quart interrogant i utilitzaria un procediment de CC aversiu simple amb xoc impredictible en dues sessions separades per una setmana; les dues sessions serien idèntiques a les de l'estudi 1, amb l'excepció que no existiria relació de contingència entre EC i EI.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/0630/09/09

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.