Creació d'una base de dades de semàntica oracional i un entorn de consulta i gestió (SENSEM)

Detalls del projecte

Description

El present projecte pretén la construcció d'una base de dades (DB) que reculli informació sobre els verbs i el seu comportament en l'oració. Amb aquesta finalitat, és necessària la construcció d'una aplicació per a la seva creació, gestió, i consulta. La unitat de descripció és el sentit i el concepte de "verb" es descriurà des de diverses òptiques: les relacions semàntiques que estableixen els verbs amb els seus arguments, les estructures sintàctiques en les quals poden aparèixer, la semàntica associada a les mateixes, les seves preferències selectives, i finalment, dades estadístiques sobre les freqüències d'ús dels esquemes de subcategoritzacions i de les coaparicions amb determinades entitats. Així mateix, s'assignaran exemples d'un hàbeas amb totes les possibles estructures de subcategorització. Els mètodes empírics en què es basen els processos d'adquisició que s'usaran permeten la inclusió d'un volum d'informació no habitual en lèxics d'aquestes característiques. Tota aquesta informació serà consultable des d'una interfície que permetrà a l'usuari veure la descripció sintàctic-semàntica dels verbs junt amb exemples d'ús. A més d'aquesta funcionalitat de consulta, un recurs com el que proposem constitueix una eina imprescindible per a aquelles aplicacions de processament de llenguatge natural que pretenen tractar en profunditat el llenguatge
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització10/12/0330/06/07

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.