Compostos disfuncionals i macrolítics amb propietats enantiodiferenciadores. Preparació i estudi estructural, teòric i experimental

  • Virgili Moya, Albert (Investigador/a principal)
  • Burusco Goñi, Kepa Koldo (Becari/a)
  • Federico De La Rua, Miguel Alvaro De (Becari/a)
  • Ivanov, Petko (Becari/a)
  • Nolis Fañanas, Pau (Becari/a)
  • Palomino Schatzlein, Martina (Becari/a)
  • Perez Trujillo, Miriam (Becari/a)
  • Estivill Domènech, Carlota (Investigador/a)
  • Jaime Cardiel, Carles (Investigador/a)
  • Maestre Asenjo, Itziar (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

El present projecte intenta augmentar els coneixements sobre el reconeixement quiral. S'estudiarà l'estructura i el mode d'acció de les associacions supramoleculars que es formen quan compostos enantiomèricament purs s'associen a barreges racèmiques. Per això, es realitzaran treballs experimentals i teòrics que es complementen mútuament. En l'aspecte experimental, es preparen derivats d'alcohols i amines antracèniques per utilitzar-los com agents de solvatació quiral (CSA) formant complexos diastereoisomèrics (que evidentment són estructuralment diferents) amb cada un dels enantiòmetres presents en les barreges racèmiques. Aquestes associacions s'estudiaran des de la vessant termodinàmica (estabilitat) i cinètica (temps de vida). S'obtindran i estudiaran nous derivats aromàtics que presenten com principal característica la biofuncionalitat. Tanmateix, aquesta bifuncionalitat ens permetrà generar macrocicles que formaran cavitats quirals amb parets antracèntriques. S'estudiaran aquests nous compostos macrocíclics tan estructuralment com la seva possible actuació com agents de solvatació quiral que poden ser utilitzats en les tècniques d'anàlisis rutinàries com RMN, cromatografia, auxiliars inductors de quiralitat, etc... En l'apartat teòric, es profunditzarà en el comportament dels complexos d'inclusió amb ciclodextrines i amb els nous macrocicles formats en l'apartat experimental per aconseguir determinar les forces conductores de l'enentiodiferenciació. Es realitzarà un estudi exhaustiu de les ciclodextrines gegants per conèixer la seva estructura i les seves capacitats potencials d'ús com complexants. També s'iniciarà l'estudi de la interacció entre ciclodextrines i proteïnes, un nou apartat en el que les ciclodextrines actuen com hostes
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització15/11/0314/11/06

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.