Caracterització genètica de poblacions muntanyenques aïllades. II) Zona ibèrico-magrebí i poblacions limitrofes

Detalls del projecte

Description

El projecte té com objectiu l'establiment de possibles relacions entre ambdós costats de l'estret de Gibraltar i els eventuals contactes de les poblacions ibero-magrebís amb les seves zones limítrofes (negroides pel sud i euromediterrànies pel nord). Així mateix es pretén aportar informació sobre alguns aspectes de les migracions històriques donada la possible significació de Gibraltar en aquest aspecte així com la importància de la zona de Kènia com origen de poblacions humanes arcaïques. Per a això, el projecte es proposa analitzar cinc poblacions muntanyenques situades en un gradient sud-nord i centrades en la zona de contacte ibero-marroquí. Aquesta zona la constitueixen tres poblacions, berèbers (en el Atles marroquí), Els Pedroches (en Sierra Morena), i la població autòctona andalusa (que és la població de referència amb la qual comparar les anteriors poblacions). Les altres dos, representen en el nostre projecte les poblacions limítrofes: la població de Kènia (contacte amb negroides subsaharians), i la població andorrana resident (contacta cap al nord d'Europa). Per a la consecució dels objectius exposats s'analitzarà: 1.- El mtDNA + estudiant la regió codificant del mtDNA, a través de l'anàlisi de RFLP's de la regió codificant i establint haplogrups. + estudiant la regió no codificant del mtDNA i establint la correlació amb la regió codificant 2.- El DNA nuclear. + caracteritzant els sistemes d'antígens plaquetaris HPA i granulocitaris HNA. + caracteritzant la fracció no recombinant (NRY) del cromosoma I a través dels polimorfismes bialèlics (SNP's).
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/12/021/12/05

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.