Caracterització biològica de la població de Mallorca del Talayòtic a l'època romana. II La transició

  • Malgosa Morera, Assumpció (Investigador/a principal)
  • Alesan Alias, Alícia (Becari/a)
  • Díaz de Villabona, Nancy Jabibe (Becari/a)
  • García Sivoli, Carlos Eduardo (Becari/a)
  • Subirà de Galdàcano, Mª Eulàlia (Investigador/a contractat/da)
  • Carrió Soldevila, Maria Rosa (Investigador/a)
  • Chimenos-Küstner, Eduardo (Investigador/a)
  • Isidro Llorens, Albert (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

lLa història poblacional del Mediterrani té una gran importància en la interpretació del poblament d'Europa i els successos migratoris de l'home. En aquest sentit la illa de Mallorca es converteix en un punt de referència per a analitzar les repercussions dels moviments poblacionals recents així com els canvis microevolutius 'una població relativament aïllada. L'anàlisi dels tres grans conjunts funeraris de la badia de Alcudia (Son Real, S'Illot donis Porros i Ca Reinés) ens ofereixen la oportunitat d'estudiar directament sobre el material ossi l'impacte dels fenòmens migratoris i/o culturals en població de Mallorca al llarg d'un mil·lenni. El pas d'una cultura local, la talaiótica, a una cultura molt més universal, la romana, podria representar alguna cosa més que l'adopció de nous costums, potser una entrada de població, qüestió que no ha estat valorada des d'un punt de vista genètic. El projecte PB97-0166 va plantejar el problema de l'origen i els canvis evolutius de la població de Mallorca des del punt de vista biològic i el projecte actual és una continuació dels planteajaments anteriors: a) completant les anàlisis en els supòsits no contemplats, b) afegint noves orientacions d'estudi en l'àmbit morfològic, bioquímic i genètic i c) situant la població antiga de Mallorca en el context Mediterrani. Es pretén analitzar: 1) necròpolis mallorquines exclusivament infantils per a establir les edats incloses en elles; 2) la morfologia dentaria per a establir patrons de diferenciació o similitud; 3) anàlisi densitomètrics per a avaluar la pèrdua de massa òssia, 4) isòtops estables per a la determinació de la dieta i estat de salut de la població; 5) el ADN mitocondrial de la necròpoli de CR que no es va contemplar en PB97-0166 i anàlisi familiar de la necròpoli de IP
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/02/021/12/05

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.