Aplicació d'estratègies d'enginyeria metabòlica en la millora de processos basats en el cultiu in vitro de cèl.lules animals

  Detalls del projecte

  Description

  El projecte sol·licitat aborda la millora dels processos basats en el cultiu de cèl·lules animals a partir dels resultats i la tecnologia que s'ha desenvolupat en projectes anteriors. El punt de partida es basa en que, àdhuc en processos que han estat millorats de forma notable en base a la introducció de sistemes de control i de cultiu en perfusió, s'observen importants colls d'ampolla, essent el més important l'elevada mort cel·lular en els cultius, associada a un metabolisme primari desregulat en les condicions de cultiu en bioreactor i al procés de mort cel·lular programada, que pot disparar-se per múltiples causes en aquestes cèl·lules. El projecte planteja afrontar aquesta limitació combinant simultàniament aspectes macroscòpics del cultiu i aspectes a nivell de modificació genètica de les cèl·lules (enginyeria metabòlica). En concret, es planteja desenvolupar una estratègia de cultiu de tipus bifàsic, en el que es desacopli una primera fase de creixement, per a l'obtenció d'un nombre de cèl·lules elevat, d'una segona fase en que el cultiu es mantingui en condició citoestàtica, productiva i de llarga duració. El projecta planteja diferents alternatives per a assolir aquesta transició, tant en cultius en discontinu alimentat com en perfusió. En qualsevol cas, aquesta estratègia ha de complementar-se amb la modificació de les cèl·lules a nivell genètic, en concret introduient una protecció mitjançant gens inhibidors del procés d'apoptosi, que permeti minimitzar la mort cel·lular al llarg d'aquesta segona fase productiva. S'utilitzen dues línies cel·lulars molt representatives d'aquests cultius a escala industrial: hibridomes i CHO, que produeixen respectivament un anticòs monoclonal i t-PA recombinant.
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització28/12/0127/12/04

  Fingerprint

  Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.