Anàlisi de les fonts i beneficis dels guanys productius a nivell d'empresa

  Detalls del projecte

  Description

  Aquest projecte d'investigació té com a principal objectiu realitzar una proposta metodològica que permeti una anàlisi integral de les variacions productives en l'àmbit d'empresa. Per integral entenem que no faci únicament atenció als efectes o causes que han motivat el creixement en la productivitat total dels factors (TFP) sinó, també, a com s'han distribuït aquests guanys productius entre els diferents agents involucrats i afectats pel funcionament de l'empresa o stakeholders. Per no limitar el seu camp d'aplicació es desenvoluparà aquesta proposta sense que s'assumeixin hipòtesis restrictives sobre el comportament de l'empresa. Diverses possibilitats d'aplicació pràctica de la metodologia desenvolupada són presentades entre elles els Bancs, les Caixes d'Estalvi i les Cooperatives de Crèdit espanyoles
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització15/02/0415/02/06

  Empremta digital

  Explora els temes de recerca tractats per aquest projecte. Aquestes etiquetes es generen en funció dels premis/ajuts subjacents. Junts formen una empremta única.