Anàlisi d'ADNmt en població mediterrània antiga i moderna

Detalls del projecte

Description

Segons Torroni et al. (1995), mitjançant l'anàlisi d'alta resolució amb enzims de restricció, és possible determinar nou haplogrups de ADN mitocondrial (ADNmt) de la població europea. Les freqüències dels nou haplogrups en poblacions europees suggereix una clina en la seva distribució geogràfica. Per altra banda, segons les seves dades, aquests haplogrups definits per mutacions característiques en els llocs de restricció, estan correlacionades amb mutacions puntuals en la seqüència del D-Loop. La verificació d'aquesta hipòtesi, permetria la transferència d'informació des d'un sistema d'anàlisi a l'altre. És a dir, la gran quantitat de dades publicades de seqüències del D-Loop, podrien ser reinterpretats d'acord amb els llocs de restricció. Alhora, aquest paral·lelisme entre els dos sistemes d'anàlisi, permet discriminar en la regió de control (D-Loop), aquelles mutacions que tenen un significat filogenètic d'aquelles que són esdeveniments retromutacionals o recurrents. Si es conta amb un banc de dades generada tant per les anàlisis amb enzims de restricció com or seqüenciació, és possible aprofundir en l'estudi de l'origen i relació de les poblacions caucasoides i els processos de colonització humana d'Europa. Per a contribuir a la verificació de la hipòtesi de la correspondència entre els dos sistemes d'anàlisi, proposem l'estudi d'una mostra de població espanyola mitjançant seqüenciació i anàlisi amb enzims de restricció.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/9731/12/98

Socis col·laboradors

  • Università degli Studi di Sassari (Soci projecte)

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.