Administració postnatal primerenca i en edat adulta de neuroesteroide allopregnanolona en rates: efectes sobre la conducta emocional i els sistemes atencionals centrals

Detalls del projecte

Description

La intercomprensió entre llengües tipològicament emparentades constitueix un camp d'investigació prioritari però, en general, el seu estudi s'ha circumscrit a la llengua escrita i s'ha centrat en els fenòmens de transparència lèxic-semàntica. La investigació que aquí es projecta consistirà a analitzar la intercomprensió oral posant de manifest les propietats fonemàtiques i prosòdiques que permeten dita intercomprensió. Aquesta investigació, d'índole experimental i contrastiva, sobre les realitzacions fòniques a tres llengües romàniques tenen per objecte parametritzar la variabilitat de les relacions fonemàtiques a les esmentades llengües, amb vista a determinar les gammes freqüencials òptimes per a l'intercomprensió oral entre espanyol, català i francès. La investigació permetrà així mateix determinar "umbrales de fonologització" per a les diferents unitats fonemàtiques a cada una de les tres llengües contemplades permetent així caracteritzar diferents nivells de "precisió fonètica" i per ende una tipologia de " variantes acceptables" de la matèria fònica per a la intercomprensió oral entre les esmentades llengües. La investigació s'inscriu, per tant, en la perspectiva de les orientacions del Consell d'Europa i de la Comissió Europea plantegen la necessitat que dissenyi estratègies tendents a definir i desenvolupar "competències parcials" condició indispensable per preservar i potenciar el multilingüisme als països de la Unió Europea
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/0430/09/05

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.