Administració civil i militar de l'Estat Liberal en la Catalunya del XIX

Detalls del projecte

Description

El present projecte s'emmarca en la línia d'investigació oberta el 1994 que estudia la naturalesa sociopolítica i acció de l'Estat Liberal a la Catalunya del segle XIX, a través de l'anàlisi i seguiment de les diferents institucions administratives. La necessitat d'ampliar la base empírica de l'anàlisi historiogràfic i dotar-la de la infrastructura necessària, es va materialitzar en la localització de les fonts documentals i en la creació d'una \b base de dades\b0 , que en aquest moment compta amb més de dos mil referències. La pròpia dinàmica de la citada investigació ha superat les previsions inicials en quant a la quantitat d'informació a processar, a la vegada que ha obert les vies per a \b localitzar i consultar noves fonts inèdites\b0 . Especialment valuosa és la informació recollida en els diferents organismes militars. Destaca la possibilitat d'accedir i analitzar (aconseguit ja el permís de la màxima autoritat militar de Catalunya) els \b fons documentals del Govern Militar de Barcelona\b0 , que fins el moment havien estat vetats als investigadors i/o personal civil. La informació recollida en aquests fons (processos i causes militars, plànols logístics, efectius i desplegament militar, autoritats militares ...) venen a obrir una nova perspectiva en la historiografia del vuitcents català. Un altre dels objectius del projecte és l' \b estudi terminològic\b0 del vocabulari recollit durant el treball de camp, i la creació d'un \b Tesaure especialitzat\b0 , que a més de servir com a instrument de descripció i anàlisi documental, ajudarà a fixar la terminologia històrica del període. En tercer lloc, es realitzarà la \b valoració i anàlisi de la informació recollida\b0 , amb l'establiment de diferents variables (interelació de camps analítics i seguiment temàtic i cronològic d'institucions i persones) que permetran la concreció del subjecte històric i dinamitzaran la realització de noves investigacions sobre l'estat liberal del XIX. I com a últim object
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització21/12/9721/12/00

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.