Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

 • Adreça postalMostrar al mapa

  Edifici M

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Espanya

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

Des dels seus inicis el Departament s’ha caracteritzat per diferents aspectes: La qualitat de la seva investigació, la interdisciplinarietat i la tasca docent bàsica i aplicada. Així, el Departament és un dels capdavanters de la UAB i de Catalunya en recerca biomèdica en àrees com la neurociència, el càncer, les enfermetats autoimmunes o la biologia de la reproducció. Els seus investigadors treballen en aspectes pluridisciplinars relacionats amb la recerca mèdica i la salut, les nano i biotecnologies o en problemes ambientals humans i animals.

El Departament és un puntal de la UAB en l’àmbit de la formació bàsica dels estudiants de biologia i salut humana i animal. Tots els estudiants d’aquestes àrees reben els ensenyaments bàsics (Fisiologia, Biologia Cel.lular, Histologia, Immunologia) per professors del nostre Departament. No només en aquest àmbit el Departament és actiu sino també és un departament amb una gran participació en la formació especialitzada (4 màsters oficials, 4 estudis de doctorat i multitud de cursos de formació continuada).

Com a característica diferencial, el departament és un clar exemple de multidisciplinarietat, amb docència fonamentalment en tres facultats (Biociències,  Medicina i Veterinària) però també en altres (Psicologia, Ciències), i amb 9 espais departamentals en diferents edificis del campus.

Professors, investigadors, tècnics, administratius i becaris, unes 220 persones en l’actualitat, us donen, doncs, la benvinguda i es posen a la vostra disposició per tot allò relacionat amb la formació, la investigació, els serveis i l’assessorament en les àres de la nostra competència.

Direcció a càrrec:

Ester Fernandez Gimeno

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • Immunologia cel·lular: Caracterizació de les cèl·lules T efectores i reguladores en la diabetis tipus I. Caracterització dels linfòcits inflitrants de tumor en el càncer de mama. Conseqüències funcionals de l'estrès oxidatiu sobre cèl·lules del sistema immunitari. Estrès oxidatiu en pacients d'edat avançada. Lligands citrul·linats de molècules HLA-DR a l’artritis reumatoide. Paper d’AIRE en l’expressió d’antígens específics de teixit al timus. Cooperació de cèl·lules NKT i cèl·lules nTreg a autoimmunitat. Adjuvants per a la regulació de la presentació d’antigen per CD1. Lligands naturals de HLA-DR a autoimmunitat i tolerància.
 • Immunologia molecular: Estudi de la resposta immune antitumoral induïda per lligams sintètics específics de les cèl·lules iNKT, que activen tant la resposta inmune innata com l'adaptativa. Models tumorals murins com a base d'estudis preclínics amb l'objectiu d'una futura transferència a la clínica.
 • Immunologia LIRAD/HUGTiP: Nous biomarcadors i paràmetres de funció tímica en l’estudi d’autoimmunitat i seguiment del trasplantament de medúl.la òssia. Eines de genòmica, transcriptòmica i proteòmica a l’estudi, diagnòstic i tractament de malalties autoimmunitàries. Millora de les tècniques de tipatge HLA. Estudi de cèl·lules troncals humanes mitjançant el seu trasplantament en models d’immunodeficiència. Estudi de nous marcadors genètics de predisposició a malalties autoimmunitàries com la celiaquia i la diabetis tipus 1. Paper de REG com a marcador de la regeneració d’illots a diabetes. Desenvolupament de teràpies cel.lulars en autoimmunitat amb cèl.lules dendrítiques.
 • Immunologia Hospital Sant Pau: Marcadors immunològics del rebuig crònic d’empelts. Estudi d’autoanticossos a síndromes paraneoplàsiques. Els receptors Toll-like en les patologies inflamatòries cròniques.
 • Càncer: Mecanismes de generació d'inestabilitat cromosòmica. Efectes tumorigènics de les mamografies, Disfunció telomèrica, inestabilitat cromosòmica i càncer. Citogenètica molecular de tumors sòlids. Estudis Citogenètics en malalties mentals.
 • Clonatge i cèl·lules mare: Millora de la reprogramació en el clonatge per la transferència nuclear de cèl·lules somàtiques. Desenvolupament de noves estratègies en la derivació de cèl·lules mare embrionàries.
 • Efectes citotòxics d'agents físics, químics o biològics: Funcionalitat de les vies de reparació del DNA durant l'envelliment. Influència de les modificacions heterocromàtiques i de les proteïnes estructurals nuclears en la reparació del DNA durant l'envelliment. RNAs codificats llargs en la resposta al dany en el DNA. Dosimetria biològica per exposicions a radiacions ionitzants. Efecte biològics de les radiacions ionitzants. Efectes genotèxics d'agents químics. Estudi de la fragilitat cromosòmica cconstitucional a l'espècie humana. Oogènesi de l'espècie humana. Genotoxicitat.
 • Evolució cromosòmica i biodiversitat: Biodiversitat i citogenètica animal. Models d'especiació cromosòmica i recombinació meiòtica. Evolució genòmica en mamífers. Banc de línees cel·lulars d'espècies animals en perill d'extinció.
 • Genètica de la reproducció: Identificació de biomarcadors de fertilitat masculina. Detecció d'anomalies cromosòmiques en espermatozoides en individus de risc. Estudis genètics en embrions preimplantacionals humans. Territorialitat cromosòmica en cèl·lules germinals masculines i espermatozoides. Efecte de la ingesta de fruits secs en la qualitat seminal. Anàlisi de la integritat del DNA d'espermatozoides. Aparellament, sinapsi, recombinació i segregació meiòtica en oòcits de mamífers inclosos els humans. Avaluació de la segregació meiòtica i del risc en portadors d'anomalies cromosòmiques. Diagnòstic d'alteracions cromosòmiques i alteracions gèniques en gàmetes i embrions. Estudi citogenètic de la sinapsi i recombinació meiòtica en espermatòcits humans. Mecanismes de control de la progressió de la profase meiòtica en mamífers.
 • Micronanotecnologia: Estudi de la biocompatibilitat i l'aplicació de nous aliatges metàl·lics pel seu ús en implants ortopèdics i cardiovasculars. Aplicació de la micronanotecnologia en la detecció i modificació de paràmetres cel·lulars. Ús de nanopartícules (plasmòniques i magnètiques) per teràpia foto/magneto-tèrmica en cèl·lules tumorals.
 • Neurociències: Neurogènesi en el desenvolupament del cervell.
 • Patologies genètiques: Estudis citogenètics en malalties mentals. Origen i risc de recurrències de transtorns genòmics associats a síndromes relacionats amb delecions duplicacions cromosòmiques. Caracterització de desequilibris del genoma en avortaments mitjançant tècniques de citogenètica molecular. Identificació de regions cromosòmiques críptiques associades a alteracions en el fenotip mitjançant tècniques de citogenètica molecular (Diagnòstic Pre i Postnatal).
 • Histologia mèdica: Modulació de la ractivitat microglial i astroglial mitjançant l'expresió transgència de interleucina 6 i Interleucina 10 en diferents paradigmes. Caracterització de la senyalització molecular implicada en el diàleg microglia-limfòcits-nerones. Interacció amb la retavilitat glial per a promoure la supervivència neuronal i regeneració afònica.
 • Neuroplasticitat i regeneració: Regeneració i reinnervació després de lesions de nervis perifèrics. Avaluació i fisiopatologia de neuropaties perifèriques. Desenvolupament de neuropròtesis bioelectròniques. Teràpia cel·lular per reparar lesions de medul·la espinal. Modulació de la resposta inflamatòria en lesions del sistema nerviós central. Neuromodulació de la plasticitat en lesions de medul·la espinal. Mecanismes moleculars i cel·lulars en neurodegeneració retrògrada. Fisiopatologia i teràpia de malalties de les motoneurones. Fisiopatologia i tractament del dolor neuropàtic.
 • Neuroinflamació: Models animals de la malaltia d’Alzheimer i de l’esclerosi múltiple. Neuroinflamació: importància de la citoquina IL-6 i l’estrès oxidatiu. Exercici i obesitat: importància de la IL-6.
 • Neuro-immuno-gastroenterologia: Mastòcits i regulació neuro-endocrina de la motilitat i la funció barrera intestinal. Microbiota intestinal i regulació de les funcions secreto-motores i sensorials intestinals. Models animals d’alteracions funcionals i inflamatòries gastrointestinals: fonaments neuro-immuno-endocrins. Dolor i sensibilitat visceral. Neurotransmissió en el sistema nerviós entèric. Funció marcapàs i cèl·lules intersticials de Cajal. Regulació dels mecanismes d'inflamació i tolerància en el tracte digestiu. Noves estratègies de teràpia gènica front a malalties inflamatòries.
 • Biologia de l’estrès: Bases neurobiològiques de les diferències individuals en la susceptibilitat a l'estrès i les drogues. Neuroendocrinologia de l’estrès.
 • Ictiofisiologia: Estrès i immunodepressió: Interaccions immunoendocrines en peixos. Ictiofisiologia i aqüicultura. Benestar animal en peixos. Vacunes e immunoestimulants en aqüicultura. Desenvolupament de vacunes per peixos d'interés aqüícola. Estudi de l'evolució i la regularització de la immunitat innata en vertebrats.
 • Càncer experimental: Efectes dels lípids de la dieta sobre la carcinogènesi mamària experimental. Efectes dels lípids de la dieta sobre la proliferació i diferenciació cel·lular i sobre supervivència o mort cel·lular. Efectes dels lípids de la dieta sobre la susceptibilitat o resistència de la glàndula mamària al desenvolupament del càncer. Mecanismes moleculars dels efectes dels lípids de la dieta en cèl·lules tumorals de càncer de mama humà i experimental. Efectes dels lípids de la dieta sobre la morfologia funcional del càncer de mama. Models estadístics per al desenvolupament i el creixement del càncer de mama.
 • Càncer de la dona: Alteracions epigenètiques induïdes pels lípids de la dieta en el càncer de mama humà i experimental.
 • Miscel·lània: Línia de Recerca sobre Nutrició en Salut i Malatia.

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 2 - Fam zero
 • ODS 3 - Bona salut i benestar
 • ODS 7 - Energia neta i assequible
 • ODS 10 - Reducció de les desigualtats
 • ODS 13 - Lluita contra el canvi climàtic
 • ODS 14 - Flora i fauna aquàtiques
 • ODS 15 - Flora i fauna terrestres
 • ODS 16 - Pau, justícia i institucions fortes

Fingerprint

Consulta la producció científica de Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.